TASCA D'ESTIU TECNOLOGIES 3r ESO Imprimeix

Per tal de recuperar l'àrea de Tecnologia de 3r d'ESO pendent, l'alumnat haurà de realitzar tot un seguit d'activitats de recuperació dels continguts mínims exigibles. El lliurament d'aquestes activitats serà obligatori i caldrà lliurar-lo el mateix dia de realització de la prova de recuperació.

Per altra banda, l'alumnat haurà de presentar-se a la prova extraordinària. El pes que cadascuna d'aquestes parts tindrà sobre la nota final de l'àrea serà el següent:

  • Dossier de treball: 60 %

  • Examen: 40 %

Observació:

  • Cadascuna d'aquestes parts ha de tenir una nota superior a 3,5 per tenir dret a la mitjana.

  • Els exercicis d'informàtica proposats a les tasques d'estiu s'han d'entregar en suport informàtic.

La prova de recuperació es realitzarà el 3 DE SETEMBRE DE 2012 a les 12:45.

Material necessari per realitzar la prova:

Escaire i cartabó

Calculadora

Bolígraf


Exercicis tasca d'estiu alumnat de 3r

Activitats del llibre de text del curs

INFORMÀTICA

Pàgina

Activitat

222

28,29,30,31,32,33,34,43,44,45,47,49,50

193

16

TEORIA

Pàgina

Activitat

167

20

166

10,11

149

27,29,30

148

17,18,19,20,21,22,23

141

8,9,10

126

21,22,23,26,28,31,32,33

110

5

98

5,14

81

28,29,30,32,34

80

11,13,14,16,23,24,25

71

6,7,8

57

49

56

42,45,46,47

55

28,30,32,33,34,36

54

20,22,24,25

43

13,14

41

11,12