Informació sobre les eleccions al consell escolar Imprimeix

Segons la instrucció 7/2015, de 24 de setembre, del director general d'Innovació i Comunitat Educativa per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats, l'IES Binissalem ha de procedir a la renovació dels membres del Consell Escolar. Aquí trobareu tota la informació sobre el procés i desenvolupament d'aquestes eleccions.

El Consell Escolar de l'IES Binissalem, com a centre de secundària de més de 12 unitats, estarà format pels següents membres: Director, Cap d’estudis, Regidor o representant de l’Ajuntament, 6 professors, 3 pares/mares (1 de l’APIMA i 2 d’elegits), 3 alumnes (i de l’Associació d’alumnes), 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS) i el Secretari, amb veu però sense vot