TASCA D'ESTIU TECNOLOGIES 2n ESO PDF Imprimeix Correu electrònic

Per tal de recuperar l'àrea de Tecnologia de 2n d'ESO pendent, l'alumnat haurà de realitzar tot un seguit d'activitats de recuperació dels continguts mínims exigibles. El lliurament d'aquestes activitats serà obligatori i caldrà lliurar-lo el mateix dia de realització de la prova de recuperació.

Per altra banda, l'alumnat haurà de presentar-se a la prova extraordinària. El pes que cadascuna d'aquestes parts tindrà sobre la nota final de l'àrea serà el següent:

  • Dossier de treball: 60 %

  • Examen: 40 %

Observació:

  • Cadascuna d'aquestes parts ha de tenir una nota superior a 3,5 per tenir dret a la mitjana.

  • Els exercicis d'informàtica proposats a les tasques d'estiu s'han d'entregar en suport informàtic.

La prova de recuperació es realitzarà el 3 DE SETEMBRE DE 2012 a les 12:45.

 

Material necessari per realitzar la prova:

Escaire i cartabó

Calculadora

Bolígraf

 

Exercicis tasca d'estiu alumnat de 2n

Activitats del llibre de text del curs

INFORMÀTICA

Pàgina

Activitat

230

1

231

3

249

34,35

245

13,14

Fer un document calc amb la nota de cada assignatura i calcula la mitjana de tot el curs.

TEORIA

Pàgina

Activitat

22

1

29

9

31

11,12

33

13

45

20,30,32

46

42,46

47

48,53

55

1,2

57

4,6

63

9,1

74

18,22,27

96

3,4,5,6,7,13,14

105

1,2

107

4,5,6

112

9,10,11

118

17,23,26

129

1

131

2

134

5

144

9,11,13,14

145

19

170

11,13

171

23