Institut Educació Secundària Binissalem
Recuperació de matèries pendents. Curs 15-16 PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí teniu les activitats especíiques a realitzar per recuperar matèries pendents de cursos anteriors al que estau ara:

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Primer Bat. (*)
Ciències de la naturalesa Ciències de la naturalesa
Ciències de la naturalesa:Biologia, Física i química.
Física i química
Ciències socials Ciències socials Ciències socials
Història
Educació física Educació física Educació física
Educació Física

Educació per a la ciutadania

Filosofia
Educació plàstica i visual
Educació plàstica i visual
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana
Anglès Anglès Anglès Anglès
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Mat. Aplicades a les C. Socials I
Música Taller de música
Música
Grec
Tecnologies Tecnologies

Processos de comunicació
Processos de comunicacióTaller d'artesania

Taller de teatre Taller de teatre
Taller de teatre

(*) Si de qualque matèria no hi figura informació, heu de contactar amb el professor corresponent.
 
Informació sobre les eleccions al consell escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

Segons la instrucció 7/2015, de 24 de setembre, del director general d'Innovació i Comunitat Educativa per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats, l'IES Binissalem ha de procedir a la renovació dels membres del Consell Escolar. Aquí trobareu tota la informació sobre el procés i desenvolupament d'aquestes eleccions.

El Consell Escolar de l'IES Binissalem, com a centre de secundària de més de 12 unitats, estarà format pels següents membres: Director, Cap d’estudis, Regidor o representant de l’Ajuntament, 6 professors, 3 pares/mares (1 de l’APIMA i 2 d’elegits), 3 alumnes (i de l’Associació d’alumnes), 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS) i el Secretari, amb veu però sense vot

 • Ordre de 21 d'octubre de 2002 per la qual es regula l'elecció dels consells escolars.
 • Junta Electoral. Els representants del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d'administració i serveis s'escullen per votació directa de cada un dels col·lectius. Per a això, s'ha de constituir una Junta Electoral, formada pel director, 1 professor, 1 pare o mare i un PAS. Els tres darrers membres es designen per sorteig públic del cens electoral corresponent a cada un dels col·lectius.
  • S'informa a tota la comunitat educativa de l'IES Binissalem que el sorteig per a la designació de la Junta Electoral es realitzarà el dimecres 7 d'octubre a les 13:00 a la secretaria del centre.
  • Composició resultant segons el sorteig
 • Calendari de les eleccions
 • Censos electorals definitius (no hi va haver reclamacions)
 • Carta informativa als pares i mares
 • Sol·licitud de presentació de candidatures
 • Acta proclamació provisional de candidatures.
 • Escrit recordatori del procés.
 • Instruccions del vot per correu
 • Composició de les meses electorals
 • Solicitud per supervisar la votació
  • Alumnes
  • Pares i mares
  • Resultats:
   • Mesa d'alumnes
   • Mesa de professors
   • Mesa de pares i mares
   • Mesa de personal d'administració i serveis
 • Proclamació candidatures electes